Forma studia

Distanční vzdělávání bylo vyvinuté s cíle zpřístupnit studium špičkové kvality i těm, kteří nemohou trávit podstatnou část svého času ve škole, ať už s ohledem na rodinu, nebo vytíženost v zaměstnání. Praktická zkušenost však ukazuje, že distanční vzdělávání vyníká i vyšší efektivitou (studující si rychleji a lépe osvojí látku) a kvatlinějšími kontakty se spolužáky.

Distanční vzdelávání je založené na:

 

Na to je využívaná celá škála komunikačných kanálov, ktoré tvoria jednotný celok s nasledujúcimi rysy:

 

Čím se liší od běžného vysokoškolského studia?

Distanční vzdělávání je postaveno na osobním koučování každého studenta, což tradiční způsob studia obvykle neumožňuje. V klasické studijní skupině má učitel – přednášející jen omezenou možnost zabývat se individuálními pokroky a vývojem jednotlivých studentů. V distanční skupině je to naopak jeho hlavním nástrojem výuky. Zatímco student informace a vědomosti získává z předem zpracovaných textů, tutor se soustřeďuje na jeho práci během celého kurzu/programu a pomáhá mu přeměnit získané vědomosti ve zvládnutí praktických dovedností a růst výkonnosti.
Distanční studium v našem pojetí umožňuje studentovi individuálně řídit svůj studijní čas a rozvrh v rámci celkového harmonogramu kurzu. Pravidelná docházka neexistuje. Studující má svobodu zvolit si, kdy a kde bude studovat, odkud se připojí na on-line studijní programy, které tutoriály navštíví či nikoliv.
 
OMI staví své studijní programy a texty na řešení případových studií. Proto je samostudium materiálů zcela jiný zážitek než samostatné studium z odborné manažerské literatury. Cílem takto koncipovaného studia není ani tak dostat do studenta předepsaný objem manažerských konceptů, ale především ho naučit, jak s těmito koncepty a myšlenkami aktivně pracovat.

 

Jak se distanční vzdělávání liší od dálkového studia?

Běžné dálkové studium bývá zhuštěnou formou prezenčního studia. Používané pomůcky pro „dálkaře“ se jen velmi málo liší od těch pro denní studium (pokud vůbec), student je nucen pravidelně se účastnit vyučování – zpravidla ve formě sobotních a nedělních přednáškových bloků. Možnost individuální interakce mezi studentem a vyučujícím je stejně jako u klasické formy studia velmi omezená a někdy téměř neproveditelná.

 

Jak se liší od korespondenčního studia?

Při korespondenčním studiu nedochází prakticky k žádnému kontaktu mezi studentem a lektorem ani mezi studentem a jeho spolužáky. Takové studium fakticky není interaktivní. Kromě zasílání učebních textů se téměř nevyužívá žádný další komunikační kanál ani médium.

 

Kde je distanční vzdělávání použitelné?

Distanční vzdělávání je použitelné pro všechny obory, v nichž studují lidé, kteří nemohou např.  z časových důvodů začít navštěvovat pravidelně školu. Je ideální pro osoby zaměstnané, které by jinak stěží hledaly vhodný čas ke studiu. Na druhou stranu ho s výhodou využívají třeba i maminky na mateřské dovolené. Je rozhodně přínosem pro lidi, kteří díky svému způsobu života či práce často mění místo svého působení. Pro lidi, kteří chtějí získané vědomosti, co nejrychleji využívat  v reálném pracovním životě, představuje distanční vzdělávání optimální model.

 

Jak obvykle vzniká kurz distančního studia?

Příprava kurzu se podobá spíš práci marketingu v komerční firmě než tradičnímu fungování akademické instituce. Nejdříve je určena cílová skupina, zjišťovány její specifické potřeby,  na základě toho je jmenován manažer programu a sestaven autorský tým. Jsou formulovány cíle (jaké dovednosti si mají absolventi kurzu osvojit) a připraven pilotní kurz. Ten je testován, modifikován, následuje metodika pro výcvik a hodnocení tutorů a teprve potom může být kurz nabízen studujícím.

 

Co je hlavní překážkou rychlejšího rozšíření distančního vzdělávání?

Distanční vzdělávání vyžaduje speciálně připravené vzdělávací programy, které musí být před zavedením do praxe testovány na vzorku budoucích studentů. Typické pro tyto programy je, že nejsou zaměřeny na výklad učební látky, ale na problémy a jejich řešení. Vyžadují kromě četby časté aktivní zapojení studujícího - jsou plné vynechávek, úkolů, otázek, námětů na cvičení, krátkých testů, případových studií apod. Jejich dalším znakem je, že tvoří společně jednotný celek a že studující je relativně úzce veden, jak s tímto celkem pracovat. Příprava takových studijních materiálů patří k těm nejobtížnějším úlohám, což je také hlavním důvodem, proč se distanční vzdělávání prosazuje relativně pomalu. Zdaleka ne každá škola či univerzita má totiž kapacity a zkušenosti potřebné k přípravě takových programů.

 

Jaké jsou hlavní výhody distančního vzdělávání?

Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.