Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

event-coursesdetail

Popis kurzu

(Profesionální diplom v senior managementu) 
 
Jedná se o roční postgraduální program vhodný zejména pro manažery, kteří chtějí přijímat každodenní organizační výzvy
a zvyšovat výkonnost týmů, organizačních jednotek nebo procesů v organizacích. Prolínají se jím hlavní aspekty výkonnosti v pěti funkčních oblastech: zákazníci, provoz, lidé, finance a informace.
 
Program je zaměřen na techniky a postupy, které manažerovi umožní:
 • Porozumět a posuzovat celkovou výkonnost organizace, 
 • Hledat optimální přístupy ke zvýšení výkonnosti organizace, 
 • Schopnost rychle a zároveň promyšleně reagovat na změny v okolí i uvnitř organizace, prosadit, naplánovat a uřídit
  změnu v organizaci.
Vyvrcholením programu je „Pracovní projekt“, ve kterém studenti aplikují různé manažerské koncepty na problémy jejich
vlastní organizace a navrhují praktické doporučení ke zvýšení její výkonnosti. Student tak má možnost aplikovat nové vědomosti a
dovednosti v kontextu konkrétní organizace, demonstrovat schopnost reálně navrhnout a řídit změnový program.

Program se skládá ze tří na sebe navazujících bloků:

Výkonnost organizace
 • Výkonnost organizace z různých úhlů pohledu (odlišné funkční perspektivy vs. pohledy různých zainteresovaných osob)
 • Měření efektivity marketingu, řízení lidí, řízení provozu, řízení informací a řízení financí
 • Jak propojit měření výkonnosti se strategickými cíli organizace
 • Účinek měření výkonnosti na chování lidí
Zvyšování výkonnosti
 • Holistický a funkční přístup ke zlepšování výkonnosti
 • Interakce mezi kontrolním systémem a lidmi
 • Zlepšování výkonnosti prostřednictvím analýzy externího prostředí organizace
 • Zlepšování výkonnosti prostřednictvím posilování schopností organizace
 • Zavádění inovací
 • Architektura organizace (organizace vztahů se zaměstnanci, dodavateli a ostatními zainteresovanými     
  osobami v organizaci a jejím okolí)
 • Zlepšování výkonnosti prostřednictvím budování reputace (budování vztahů s odběrateli a zákazníky)
Řízení projektů a změn
 
 • Řízení ohraničených a neohraničených problémů
 • Hodnota a význam různých pohledů na problém 
 • Pochopení cílů změny
 • Reakce různých lidí a organizací na změny 
 • Plánování změny
 • Jak porozumět jednotlivým skupinám, jejich zájmům a strategiím 
 • Měření výsledků 
 • Vyhodnocování výsledků, učení se a zavádění korektivů
 
Význam pro vaši kariéru a uplatnění 
 
Řízení výkonnosti a změny je všeobecná kvalifikace k zvyšování výkonnosti ve společnosti v klíčových aspektech řízení: marketing, účetnictví, provoz, řízení lidských zdrojů atd. Tento modul je vhodný pro všechny sektory: soukromé, veřejné a dobrovolné / třetí sektor. Modely a myšlenky jsou dostatečně koncipované tak, aby byly užitečné pro lidi, pracující v organizacích všech velikostí, od nadnárodních až po jednotlivé podnikatele. Samostatná kvalifikace je určena především pro střední a vyšší management, ale je vhodná pro všechny úrovně manažera.
 
Program zahrnuje:
 • Pravidelný kontakt s tutorem (lektorem), který poskytuje vedení při studiu, hodnocení písemných prací a osobní koučink zaměřený na růst výkonnosti studenta
 • Kompletní studijní materiály od The Open University Business School v českém jazyce
 • Účast v diskusních skupinách na internetu 
 • 5 písemných prací s individuální zpětnou vazbu ke každé z nich
 • Řízenou výměnu zkušeností se spolužáky formou pravidelných setkání studijní skupiny, tzv. tutoriálů
 • Dvoudenní rezidenční školu zaměřenou na řešení vybrané případové studie
 • Pracovní projekt, 
 • Certifikát o absolvování kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

7001(RIV)
dolar-ic

Cena :

89 900 Kč
dolar-ic

Start :

5.11.2020
clock-ic

Délka :

12 měsíců
cap-ic

Certifikát o absolvování
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.